Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

Gjatë trajnimit do të njiheni me të gjitha elementët dhe karakteristikat e ndërtimit me PHP. Të këshilluar vazhdimisht do të mund të realizoni projekte të çdo niveli. Çdo punim do të shërbejë bindshëm për pasurimin e dosjes suaj dhe avantazhimit gjatë procesit të punësimit.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Portfolio
 • Landing Page
 • Website i pështatshëm për çdo pajisje
 • Galeri fotosh
 • eCommerce
 • Portfolio
 • Blog
 • Website për agjenci turistike
 • Website për restaurant/ bar
1.HTML
 • Introducing WEB TECHNOLOGIES
 • HTTP
 • Landing/Multipage Website
 • Static/ Dynamic WEB
 • Introducing to HTML
 • HTML Structure
 • HTML: Tags/Attributes
 • Text Elements: Heading and Paragraphs/ bold, italic, underline/
 • Lists: Unorder / order
 • Hyperlinks: Link between pages/Link in landing page website/Link in multipage website
 • Images/Video/Audio
 • Favicon
 • Table
 • Form: label/input/select/textarea
 • Block and inline elements
 • Attributes: id/class
 • Lab Exercises for HTML
2.CSS
 • Introducing to CSS
 • CSS: Inline/Internal/Extrenal
 • CSS Syntax: Selector/Property/Value
 • CSS Selector: Universal/ Tag/ ID/ Class/ Hierarchy/ Conditions
 • CSS Units: px/ em/ rem/ %
 • CSS Color
 • Text Property
 • Background Property
 • CSS Box: width/ height/ border/ padding & margin
 • CSS Layout
 • CSS Responsive
 • Lab Exercises for CSS
3.JavaScript
 • Strings/ Vectors
 • Introducing to JavaScript Programming Language
 • JS: Internal/Extrenal
 • Variables: const/ let/ var
 • Data types: String/ Number/ Boolean/ null/ undefined
 • Data structure: array/ object
 • Basic operators: Arithmetic/ Assignment/ Comparison/ Logical
 • Conditions: if (if-else; if-else if-else)/ switch
 • Loops: while/ do-while/ for/ for in
 • Functions
 • Objects/ JSON
 • DOM
 • Lab Exercises for JavaScript
4.jQuery
 • Introducing To jQuery
 • Selecting through jQuery
 • jQuery traversing
 • Modifying text through jQuery
 • Modifying CSS through jQuery
 • Form in jQuery
 • Events in jQuery
 • Animations, Effects
 • JSON
 • AJAX
 • Lab Exercises for jQuery
5.Bootstrap
 • Introducing To Bootstrap
 • Bootstrap Environment
 • Layout: Breakpoints/ Containers/ Grid (Row,Columns)/ Responsive
 • Content: Typography/ Images/ Tables
 • Bootstrap Components: Navbar/ Carousel/ Card/ Button/ Modal/ Dropdowns
 • Form
 • Utilities: Background/ Borders/ Text/ Spacing/ Display
 • Lab Exercises Bootstrap
6.PHP
 • Introduction To PHP
 • PHP Data Types: String/ Number (integer, float)/ Boolean/ Array/ Object/ Resource/ NULL
 • PHP Operators: Arithmetic/ Assignment/ Comparison/ Logical
 • Conditions: if (if-else; if-else if-else)/switch
 • Loops: while/ do-while/ for/ foreach (break/ continue)
 • PHP Superglobals
 • Class/Objects: Constuctor/ Method/ Inheritance
 • Functions
 • MySQL Connection
 • Cookies
 • Sessions
 • File
 • Lab Exercises for PHP
7.Laravel
 • Introduction to Laravel
 • Laravel Architecture MVC (Model-View-Controller)
 • Composer and artisan: Setup/ Configuration
 • Routes and Route Parameters
 • Controllers and Actions
 • Views and Blade Templating
 • Middleware and Requests
 • Database Connection: MySQL
 • Models and Database Migrations
 • Eloquent ORM: One-to-One, One-to-Many, Many-to-Many
 • Form Handling
 • Authentication
8.Git & GitHub
 • Introducing to Git & GitHub
 • Git vs GitHub
 • Setup Git
 • GitHub profile
 • GitHub Repository
 • Configuration commands in git
 • Upload new project in GitHub
 • README.md and .gitignore files
 • New project commands: init/ add/ status/ commit/ branch/ remote add/ push
 • Update project commands: checkout -b branch/ add/ status/ commit/ push/ pull/ merge
 • Git URLs
 • Download GitHub projects command: git clone

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

80% e të gjithë faqeve janë ndërtuar duke përdorur PHP

€84902

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Front-end Developer
 • Web developer
 • Zhvillues i aplikacioneve Desktop
 • Back-end developer
 • Full stack developer

Kompanitë

 • IBM
 • Amazon
 • Google
 • Infinite Computer Solution
 • Webley
 • United Media

  Certifikohu

Çertifikata-Web Development PHP

  Kohëzgjatja:

12 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

PHP është falas dhe ekzekutohet në anën e serverit që do të thotë se funksionon në serverin web. Ndihmon në ndërtimin dhe lidhjen me databazën.

Krahasimi ndërmjet PHP dhe Python për ndërtimin e faqeve të web-it, është se PHP ka një gamë të gjërë të framework-ve dhe sintaksës ndërsa Python ofron një sintaksë të pastër, më të thjeshtë dhe të shpejtë.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë