Termat dhe Kushtet | Dominusoft

Mirësevini në Dominusoft!

Këto terma dhe kushte përshkruajnë rregullat për përdorimin e Website-it të Dominusoft , të cilin e gjeni në https://dominusoft.al.

Duke hyrë në këtë faqe ne supozojmë se ju i pranoni këto terma dhe kushte. Mos vazhdoni të përdorni Dominusoft nëse nuk jeni dakord me të gjitha kushtet e përcaktuara në këtë faqe.

Terminologjia e mëposhtme zbatohet për këto Terma dhe Kushte, Deklaratën e Privatësisë dhe Disclaimer Notice dhe të gjitha Marrëveshjet: "Klienti", "Ju" dhe "juaji" ju referohet personave që hynë në këtë faqe dhe janë në përputhje me termat dhe kushtet e Kompanisë. "Kompania","Jona" dhe "Ne", i referohet Kompanisë sonë. "Palët", ose "Ne", i referohet si Klientit ashtu edhe neve. Të gjitha kushtet i referohen ofrimit, pranimit dhe shqyrtimit të pagesës së nevojshme për të ndërmarrë procesin e ndihmës sonë ndaj Klientit në mënyrën më të përshtatshme, për qëllimin e qartë të plotësimit të nevojave të Klientit në lidhje me ofrimin e shërbimeve të deklaruara të Kompanisë, në përputhje me dhe duke i’u nënshtruar ligjit mbizotërues të Shqipërisë. Çdo përdorim i terminologjisë së mësipërme ose fjalë të tjera në njëjës, shumës, shkronja të mëdha dhe/ose ai/ajo ose ata, merren si të këmbyeshëm dhe për këtë arsye si referim ndaj të njëjtës.

Cookies

Ne zbatojmë përdorimin e cookies. Duke hyrë në Dominusoft, ju pranuat të përdorni cookies në marrëveshje me Politikën e Privatësisë të Dominusoft.

Shumica e faqeve interaktive përdorin cookies për të na lejuar të marrim të dhënat e përdoruesit për çdo vizitë. Cookies përdoren nga faqja jonë për të mundësuar funksionimin e zonave të caktuara për ta bërë më të lehtë për njerëzit që vizitojnë faqen tonë të internetit.

Liçensa

Në qoftë se nuk shprehet ndryshe, Dominusoft dhe/ose liçencuesit e tij zotërojnë të drejtat e pronësisë intelektuale për të gjithë materialin në Dominusoft. Të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë të rezervuara. Ju mund ta merrni këtë material nga Dominusoft për përdorimin tuaj personal, nënshtruar kufizimeve të përcaktuara në këto terma dhe kushte.

Ju nuk duhet të:

 • Ribotoni materiale nga Dominusoft Education
 • Shitni materiale nga Dominusoft Education
 • Riprodhoni ose kopjoni materiale nga Dominusoft Education
 • Rishpërndani përmbajtje nga Dominusoft Education

Kushte të përgjithshme

 • Ju mund të bëheni pjesë e programeve tona, nëse jeni të paktën 12 vjeç.
 • Rezervimi për çdo trajnim, duhet bërë 2 javë para fillimit të trajnimit dhe afati i fundit i regjistrimit (pagesa e plote e tarifës së trajnimit) për çdo trajnim duhet bërë 1 javë para fillimit të trajnimit.
 • Studenti pranon të ruajë elektronikisht të dhënat e tij të regjistrimit, bie dakord që do të njoftohet nga Dominusoft rreth trajnimeve, aktiviteteve dhe shërbimeve të tjera të qëndrës në mënyrë elektronike, ose me telefon.
 • Studenti lajmërohet minimalisht 5 ditë para fillimit të trajnimit, për kalendarin dhe oraret, me email/sms dhe gojarisht.
 • Në momentin e regjistrimit (kryerja e pagesës së trajnimit) studenti fiton të drejtën e aksesit në portalin e kursantit, të cilin ka të drejtë ta aksesoje deri në përfundim të trajnimit, ku kredencialet (usename & password) i dërgohen me email.
 • Në tarifë përfshihen librat.
 • Është e ndaluar regjistrimi/incizimi i seancave mësimore, ndalohet kopjimi pa lejen tonë.
 • Në rast mosprezence në seancat mësimore: seancat NUK zëvendësohen apo regjistrohen.
 • Certifikimi bëhet pas mbrojtjes së projektit përfundimtar.
 • Tarifat e vlefshme, janë ato me të cilat njiheni në momentin e interesimit në kanalet tona të komunikimit.
 • Tarifa e programit paguhet e plotë në momentin e regjistrimit ose aplikohet mundësia e pagesës me dy këste, ku kësti i parë (gjysma e pagesës) bëhet në momentin e regjistrimit dhe kësti i dytë (gjysma e mbetur) bëhet në fund të javës së tretë të trajnimit.
  • Në rast se nuk kryeni këstin e dytë në përfundim të javës së tretë, ju bëhet shkëputja nga trajnimi.
 • Në rast se pagesa e plotë e trajnimit nuk bëhët në kohë, studenti humbet të drejtën e frekuentimit të trajnimit.
 • Komisionet e transfertave të pagesës së trajnimit, është tarifë që paguhet nga kursanti. Pagesa që duhet të paguani për Dominusoft Education, është ajo zyrtare në varësi të programit që do të ndiqni.
 • Në rast se studenti nuk mund të ndjekë trajnimin për të cilin është regjistruar, vlejnë kushtet e mëposhtme të ç’regjistrimit:
  • Në rast shkëputje të njëanëshme të trajnimit, pagesa nuk kthehet.
  • Për studentët të cilët për arsye personale nuk kanë ndjekur asnjë seancë mësimore, në grupin në të cilin janë regjistruar, do të mund ta rindjekin trajnimin brenda një afati dy-mujor, On-line, pa pagesë shtesë.
  • Për të gjithë studentët të cilët kanë ndjekur të paktën 1 ose 2 seanca mësimore, në grupin në të cilin janë regjistruar, nuk do të kenë mundësi rindjekje trajnimi as fizikisht, por vetëm online, me klasat e grupit pasardhës.
 • Për ndjekje të programeve në mënyrë individuale:
  • Data dhe orarët përcaktohen me marrëveshje të ndërsjelltë dhe me shkrim para fillimit të trajnimit. Sipas nevojës në mënyrë të ndërsjellë bëhet ndryshimi/spostimi i kalendarit.

Ndërlidhja me Përmbajtjen e Faqes

Organizatat e mëposhtme mund të lidhen me Website-in tonë pa miratim paraprak me shkrim:

 • Agjencitë qeveritare;
 • Motorë kërkimi;
 • Organizatat e lajmeve;
 • Shpërndarësit e drejtorive online mund të lidhen me Website-in tonë në të njëjtën mënyrë siç lidhen me Website-t e bizneseve të tjera të listuara;
 • Bizneset e Akredituara në të gjithë sistemin, përveç organizatave jofitimprurëse, qendrave tregtare bamirësie dhe grupeve për mbledhjen e fondeve bamirëse të cilat nuk mund të lidhen me faqen tonë;

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore, me botimet ose me informacione të tjera në Website për aq kohë sa lidhja:

 1. nuk është në asnjë mënyrë mashtruese;
 2. nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizim ose miratim të palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj;
 3. përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës lidhëse.

Ne mund të shqyrtojmë dhe miratojmë kërkesa të tjera për lidhje nga llojet e mëposhtme të organizatave:

 • Burimet e zakonshme të informacionit të konsumatorit dhe/ose biznesit;
 • Faqet e komunitetit dot.com;
 • Shoqatat ose grupet e tjera që përfaqësojnë bamirësitë;
 • Shpërndarësit e drejtorive online;
 • Portalet e internetit;
 • Firmat e kontabilitetit, ligjit dhe konsulencës;
 • Institucionet arsimore dhe shoqatat tregtare.

Ne do të miratojmë kërkesat për lidhje nga këto organizata nëse vendosim që:

 1. lidhja nuk do të na bëjë të paraqitemi në mënyrë të pafavorshme për veten ose bizneset tona të akredituara;
 2. organizata nuk ka të dhëna negative për ne;
 3. përfitimi për ne nga dukshmëria e lidhjes kompenson mungesën e Dominusoft;
 4. lidhja është në kontekstin e informacionit të përgjithshëm të burimeve.

Këto organizata mund të lidhen me faqen tonë kryesore për sa kohë që lidhja:

 1. nuk është në asnjë mënyrë mashtruese;
 2. nuk nënkupton në mënyrë të rreme sponsorizim ose miratim të palës lidhëse dhe produkteve ose shërbimeve të saj;
 3. përshtatet brenda kontekstit të faqes së palës lidhëse.

Nëse jeni një nga organizatat e listuara në paragrafin 2 më sipër dhe jeni të interesuar të lidheni me faqen tonë, duhet të na informoni duke dërguar një e-mail tek Dominusoft. Ju lutemi përfshini emrin tuaj, emrin e organizatës tuaj, informacionin e kontaktit si dhe URL -në e faqes tuaj, një listë të çdo URL -je nga e cila keni ndërmend të lidheni me faqen tonë dhe një listë të URL -ve në faqen tonë në të cilat dëshironi të lidheni. Prisni 2-3 javë për një përgjigje.

Organizatat e miratuara mund të lidhen me Website-in tonë si më poshtë:

 • Duke përdorur emrin tonë të kompaniss;
 • Duke përdorur lokalizimin e burimeve uniforme që lidhen;
 • Duke përdorur ndonjë përshkrim tjetër të faqes sonë që lidhet me atë që ka kuptim brenda kontekstit dhe formatit të përmbajtjes në faqen e palës lidhëse.

Asnjë përdorim i logos së Dominusoft ose veprave të tjera artistike nuk do të lejohet për lidhjen, me mungesë të një marrëveshjeje liçence të markës tregtare.

iFrames

Pa miratimin paraprak dhe lejen me shkrim, ju nuk mund të krijoni korniza rreth faqeve tona që ndryshojnë paraqitjen vizuale ose pamjen e Website-it tonë.

Përgjegjësia e Përmbajtjes

Ne nuk do të jemi përgjegjës për asnjë përmbajtje që shfaqet në faqen tuaj të internetit. Ju pranoni të na mbroni nga të gjitha pretendimet që shfaqen në faqen tuaj të internetit. Asnjë lidhje nuk duhet të shfaqet në asnjë Website që mund të interpretohet si shpifëse, e turpshme ose kriminale, ose që cënon, shkel apo mbron shkelje të ndonjë të drejte të palës së tretë.