Data Analysis

Analiza e të dhënave është procesi i përpunimit, interpretimit dhe zbulimit të informacioneve të vlefshme nga dataset të mëdha. Përdoret për të gjetur tendenca, marrëdhënie, dhe përvoja që ndihmojnë në marrjen e vendimeve të informuara dhe strategjitë e biznesit.

Një profesionist i analizës së të dhënave mund të kryejë shumë detyra të ndryshme në shumë fusha të industriisë dhe sektorëve të ndryshëm si :Analiza e Tendencave dhe Marrëdhënieve, Përpunimi i të Dhënave etj

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Market Research and Customer Segmentation
 • Sales and Revenue Analysis
 • Financial Performance Evaluation
 • Product Performance Analysis
 • Supply Chain Optimization
1.Hyrje në bazën e të dhënave
2.Datawarehouse
3.Skema Relacionare
4.Diagrama ER
5.SQL Server Management Studio
6.Hyrje SQL
 • Query në një tabelë të vetme: Select, where
7.Funksionet e grupimit
 • Funksionet agregate, group by, having
8.Query duke ndërthurur disa tabela duke perdorur Join-et
 • Subqueries, Joins, Exist/not Exist, cases
9.Window functions
10.Funksionet String
 • Length, upper/lower, trim/ltrim/rtrim, concatenation
11.Funskionet Matematikore
12.Funksionet Date-time
13.View, indexe dhe triggers
14.Analizë të dhënash duke përdorur SQL
15.Vizualizimi i të dhënave

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Zgjedhja e profesionit si analist i të dhënave (data analyst) mund të jetë një hapat e mirë për shumë njerëz, pasi fusha e analizës së të dhënave është e rritur me shpejtësi dhe ofron shumë mundësi për karrierë dhe zhvillim personal.

€100000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Data Analyst
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • Marketing Analyst
 • Data Scientist

Kompanitë

 • IBM
 • Cisco
 • Microsoft

  Certifikohu

Certifikate Data Analysis

  Kohëzgjatja:

9 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Analiza e të dhënave është procesi i përpunimit dhe interpretimit të të dhënave për të nxjerrë informacione dhe njohuri të reja. Përdoret për të gjetur modele, trende dhe marrëdhënie në të dhënat për të ndihmuar në marrjen e vendimeve të informuara dhe në zgjidhjen e sfidave të biznesit.

jetet dhe teknikat e përdorura përfshijnë: Analizën statistikore për të identifikuar tendencat dhe marrëdhënie të ndryshme. Vizualizimet grafike për të paraqitur të dhënat në mënyrë të kuptueshme. Analizën e të dhënave të mëdha (Big Data) për të identifikuar modelet e thella.

Trajnime të Ngjashme

LINUX

LINUX

Bëhu një adminsrtator serveri me bazë Linux! Trajnimi ka si qëllim të japë bazat dhe njohuri specifike për sistemet e operimit Linux/ Unix që përdoren në ambjentet e punës. Në fokus te trajnimit është mirëmbajtja e aplikacioneve dhe platformave të ndryshme në servera Linux. Pjesëmarrësit do të përfitojnë njohuri teknike bazë për të qënë në gjendje të marrin përgjegjësi të veçantë brenda një ekipi administratorësh serveri me bazë Linux.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Microsoft Office

Microsoft Office

Office 365 është një platformë që ju mundëson bizneseve të vogla e të mesme të thjeshtojnë dhe transformojnë punët, fuqizojnë komunikimin dhe ndërveprimin. Përmirësoni produktivitetin nëpërmjet aplikacioneve MS Office dhe aftësive për menaxhimin e tyre, përmes një shërbimi të vetëm të integruar. Office 365 ofron një zgjidhje të vetme teknologjike të integruar në sistem. Fokusi i ketij trajnimi eshte te fitoni kompetencat e duhura ne Microsoft Office për të automatizuar shumë nga detyrat e kryera në një zyrë tipike

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Cyber Security

Cyber Security

Siguria kibernetike është mbrojtja e sistemeve dhe të dhënave nga sulmet dhe rreziqet në botën dixhitale. Përdorimi i teknologjisë, praktikave dhe politikave për të parandaluar shkeljet dhe për të ruajtur privatësinë dhe integritetin e informacionit.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë