Marketing Digjital & SEO

Përgatituni për të ardhmen!

   Dominusoft Education

  Rr: “Reshit Çollaku”, Tiranë

Marketing Digjital & SEO

Përgatituni për të ardhmen!

Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të:
• Marketing plan for a specific business
• A marketing strategy for a specific business

Ky program nis në datën:    27 Qershor 2024

Mëso më Shumë