Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

Nëpërmjet trajnimit në Graphic Design, do arrini të mësoni njohuritë e domosdoshme për këtë profesion. Projektet e ndryshme dhe udhëzimet e instruktorëve do ju transmetojnë dijet e nevojshme, etikën e punës dhe njëkohësisht do të jeni në gjendje të nxisni imagjinatën dhe kreativitetin e duhur në këtë fushë.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Brandimit të një kompani
 • Lalendari ose portreti vektorial
 • Logo
 • Kartëvizitë
 • Flyer
 • Poster
 • Revistë
1.Principles of Graphic Design and how to use them
 • Emphasis/ Balance and alignment/ Contrast/ Repetition/ Proportion/ Movement/ White space
2.Brand Identity
 • Brand vs Branding Vs Brand Identity
 • Brand Components: Logo/ Color Palette/ Shape/ Tagline/ Tone of voice and vocabulary
 • Brand Components: Fonts/ Imagery/ Positioning
3.Social media content
 • Social media branding
 • Creating Social Media Posters for Instagram/ Facebook / LinkedIn etc
 • Configuration commands in git
4.The Logo Design Process
 • Idea generation, Sketching, Concept development, and illustration
 • Logo Design Process with a Client | From Sketch to Finish
 • How To Prepare Logo Files for Clients
5.Types of Print Marketing Materials and How to Create Them such as:
 • Billboards/ Brochures/ Business cards/ Catalogs/ Posters and banners etc.
 • Identifying your best work samples/ Creating contents section/ Including your resume
6.Make your own unique portfolio
 • Identifying your best work samples/ Creating contents section/ Including your resume
7.Adobe Illustrator
 • CREATING A DOCUMENT, LEARNING THE INTERFACE: Control panel/ Working with panels/Tool panel
 • CREATING A DOCUMENT, LEARNING THE INTERFACE: Saving your work/ Using multiple artboards
 • CREATING A DOCUMENT, LEARNING THE INTERFACE: Customizing your workspace
 • SELECTING AND ALIGNING: Selection Tool v. Direct Selection Tool/ Grouping objects/ Aligning objects
 • BASIC SHAPES: Basic Shape Tools/Stroke and Fill/Line segments/Joining paths/Modifying basic shapes
 • LAYERS: Creating layers/ Moving layers/ Locking layers
 • LAYERS: Viewing layers/ Merging layers/ Isolation mode
 • PATHFINDER: Shape Modes/ Pathfinders/ Shape builder
 • TRANSFORMING OBJECTS: Scaling objects/ Reflecting objects/ Distorting objects
 • TRANSFORMING OBJECTS: Shearing objects/ Making multiple transformations
 • PEN TOOL: Creating straight lines/ Creating curved paths/ Curves and corner anchor points
 • PEN TOOL: Corners and Curves/ Drawing Corners and Curves / Adjusting Anchor Points
 • PENCIL AND ERASER TOOLS: Smooth tool/ Eraser Tools
 • TYPE: Typography/ Working with Type/ Text and Character Options/ Adding a Drop Cap
 • TYPE: Type on a Path/ Text Wrap/ Outlining type
 • COLOR: Swatch panel/ CMYK vs. RGB/ Color panel/ Adding colors to swatch panel
 • COLOR: Stroke vs. Fill/ Gradients
 • GRADIENTS AND BLENDS: Linear /Radial/ Freeform Gradients/ Using the Gradient Panel
 • GRADIENTS AND BLENDS: Changing colors of gradient/ Changing direction of gradient
 • GRADIENTS AND BLENDS: Transparency and gradient/ Gradient Tool
 • STYLIN’ EFFECTS: Using the Appearance Panel/ Transparency/ Blending Modes/ Drop Shadows
 • IMAGES: Crop Images/ Tracing Images/ Creating/Editing Clipping Masks / Compound Paths
8.Adobe Photoshop
 • INTRODUCTION: Raster vs. Vector/ Creating new images/ Saving files /Saving files for web/screen
 • GETTING TO KNOW THE WORK AREA: Using the tools/ Using the options bar and other panels
 • GETTING TO KNOW THE WORK AREA: Undoing actions in Photoshop/ Customizing the workspace/ Tools panel
 • LAYER BASICS: About layers/ Using the Layers panel/ Rearranging layers/
 • LAYER BASICS: Applying a gradient to a layer/ Applying a layer style
 • WORKING WITH SELECTIONS: About selecting and selection tools/ Using the Quick Selection tool
 • WORKING WITH SELECTIONS: Moving a selected area/ Manipulating selection/ Using the Magic Wand tool
 • WORKING WITH SELECTIONS: Selecting with the lasso tools/ Rotating a selection
 • WORKING WITH SELECTIONS: Selecting with the Magnetic Lasso tool
 • WORKING WITH SELECTIONS: Cropping an image and erasing within a selection
 • WORKING WITH SELECTIONS: Refining the edge of a selection
 • TYPOGRAPHIC DESIGN: About type/ Creating a clipping mask from type/ Creating type on a path
 • TYPOGRAPHIC DESIGN: Warping point type/ Designing paragraphs of type
 • MASKS: Working with masks/ Creating a mask / Refining a mask/ Creating a quick mask
 • MASKS: Manipulating an image with Puppet Warp/ Layer Mask - Clipping Mask
 • RESOLUTION AND IMAGE SIZE: Image size/ canvas Size/Straightening and cropping the image in Photoshop
 • RESOLUTION AND IMAGE SIZE: Using content-aware fill.
 • ADJUSTMENT AND FILL LAYERS: Levels/ Brightness/Contrast/ Gradient Map
 • ADJUSTMENT AND FILL LAYERS: Photo Filter/ Invert/Threshold etc.
 • PHOTO RESTORATION: BRING OLD PHOTOS BACK TO LIFE: Repairing areas with the Clone Stamp tool
 • PHOTO RESTORATION: BRING OLD PHOTOS BACK TO LIFE: Using the Spot Healing Brush tool
 • PHOTO RESTORATION: history brush tool/ Discolored Image Restoration
 • BLEND MODES & OPACITY: Blend Modes/ Opacity
 • CREATING MOCKUP: Placing & Editing Smart Objects/ Placing Your Designs in Pre-made Mockups
 • CREATING MOCKUP: Placing Your Design into a Mockup/ Customizing the Mockup
 • FRAMES: Creating graphics/ fitting option/ Resizing frames/ Moving image within frame
 • LINKS PANEL: Why are graphics linked/ Updating graphics/ Replacing graphics/ Go to link
9.Adobe Indesign
 • GETTING TO KNOW THE WORKSPACE: Application Bar/ Control bar/ Tool bar/ Floating panels/ Guides
 • GETTING TO KNOW THE WORKSPACE: Rulers/ Columns/Margins/ Using the zoom tool/ Customizing workspace
 • SETTING UP A DOCUMENT: Saving custom page settings/ Bleeds and slugs/ Creating new document
 • SETTING UP A DOCUMENT: Adding/Deleting pages/ Arranging pages
 • LINKS PANEL: Modified link/ Missing link
 • TYPE: Character panel/ Paragraph panel/ Threading text/ Character style
 • TYPE: Paragraph style/ Drop caps/ Open type/ Text wrap/ Spell check
 • LAYERS: Adding layers/ Deleting layers/ Rearranging layers/ Layer visibility
 • PARENT PAGES: Multiple parent pages/ Using parent pages to create guides/grid/
 • PARENT PAGES: Adding page numbers/ Renaming parent page/ Base one page off another
 • PARENT PAGES: Placeholder frames/ Applying parent to pages
 • CHANGING VIEW MODE: Preview Mode/ View Guides/Hide Guides/ Display performance
 • COLOR: Swatch panel/ CMYK vs. RGB/ Color panel/ Adding colors to swatch panel
 • COLOR: Stroke vs. Fill/ Gradients
 • PEN TOOL IN INDESIGN: Straight lines/ Curved paths/ Curves and corner anchor points
 • PEN TOOL IN INDESIGN: Selecting and manipulating curves
 • IMPORTING AND MODIFYING GRAPHICS: Vector vs. Bitmap/ Clipping paths
 • CREATING MAGAZINE AND CATALOG: Using multiple files to create a book/ Synchronizing files

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Kërkesë e lartë në tregun e punës. Gati cdo kompani është në kërkim të një graphic designer.

€50000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Freelancer
 • Graphic Designer në çdo kompani, në sektorin e marketingut dhe komunikimit
 • Fotograf në Foto Studio
 • Designer në kompanitë e reklamave dhe printimit
 • Menaxhim rrjetesh sociale

Kompanitë

 • IBM
 • Bonfire
 • Canva
 • Parachute Design Group

  Certifikohu

Çertifikata-Graphic Design

  Kohëzgjatja:

9 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Trajnimi i Graphic Design nuk ka parakushte njohurish ose moshe. Trajnimi fillon nga njohuritë bazike.

Sugjerohet që bazat të fillohen duke mësuar tre modulet bazë Adobe Photoshop, Illustrator dhe InDesign. Këto module ofrohen në paketën e parë.

CorelDRAW është program i cili shërben për përgatitjen e kreativave në procesin e printimit. Është mjaft i kërkuar në pjesën më të madhe të kompanive të rekalmave dhe printimit. CorelDRAW përfshihet në paketën e dytë dhe vjen si modul ekstra, normalisht i shoqëruar me modulet bazë që përfshihen.

Po, pas regjistrimit në trajnimin e Graphic Design, ju aksesoni portalin e kursantit me materialet si leksione/ ushtrime/ video tutorial dhe linke për të instaluar falas programet.

Trajnime të Ngjashme

Graphic Design

Graphic Design

Fitoni para duke bërë art! Graphic Design ju jep aftësi në fushat e ilustrimit, web design, aplikacioneve për smartphone dhe grafika. Graphic Design është arti dhe profesioni i komunikimit vizual. Gjatë trajnimit të Graphic Design do të mësoni të komunikoni dhe kombinoni ide për të informuar konsumatorët përmes formave fizike dhe atyre virtuale që përfshijnë imazhe, fjalë ose grafikë.

  2 hërë/javë   34 orë
Mëso më Shumë
Motion Design

Motion Design

Video është komunikimi më i fuqishëm në ditët e sotme. Trajnimi i Motion Design ka në fokus të mësoni të promovoni një objekt, shërbim apo një kompani duke krijuar dhe shtuar në video efekte dhe lëvizje grafike. Gjatë trajnimit dhe deri në përfundim të tij do të mësoni të editoni, shtoni audio dhe video, shtoni tituj, dhe eksportoni projekte me Adobe Premiere Pro. Gjithashtu do të jeni ne gjendje të krijoni video me efekte vizuale dhe lëvije grafike në 2D dhe 3D, duke përdorur Adobe After Effects.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
UI/UX

UI/UX

Design-i krijon kulturë, kultura formon vlera. Trajnimi ne UI/UX ka si qëllim t’ju mësojë të aftësoheni për të fituar titullin si arkitekt i një programi kompjuterik, faqe interneti apo aplikacioni per smartphone. Gjatë trajnimit do të mësoni heuristikat e nevojshme për të krijuar një aplikacion sipas trendeve të fundit, psikologjisë së njeriut dhe skanimit të syrit, për të arritur qëllimin e caktuar të aplikacionit dhe përdorimin sa më efektiv të tij. Gjithashtu ju do të mësoni tools të nevojshëm për të zhvilluar mockup-et dhe prototipet.

  2 hërë/javë   28 orë
Mëso më Shumë