Data Analysis

Analiza e të dhënave është procesi i përpunimit, interpretimit dhe zbulimit të informacioneve të vlefshme nga dataset të mëdha. Përdoret për të gjetur tendenca, marrëdhënie, dhe përvoja që ndihmojnë në marrjen e vendimeve të informuara dhe strategjitë e biznesit.

Një profesionist i analizës së të dhënave mund të kryejë shumë detyra të ndryshme në shumë fusha të industriisë dhe sektorëve të ndryshëm si :Analiza e Tendencave dhe Marrëdhënieve, Përpunimi i të Dhënave etj

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Market Research and Customer Segmentation
 • Sales and Revenue Analysis
 • Financial Performance Evaluation
 • Product Performance Analysis
 • Supply Chain Optimization
1.Hyrje në bazën e të dhënave
2.Datawarehouse
3.Skema Relacionare
4.Diagrama ER
5.SQL Server Management Studio
6.Hyrje SQL
 • Query në një tabelë të vetme: Select, where
7.Funksionet e grupimit
 • Funksionet agregate, group by, having
8.Query duke ndërthurur disa tabela duke perdorur Join-et
 • Subqueries, Joins, Exist/not Exist, cases
9.Window functions
10.Funksionet String
 • Length, upper/lower, trim/ltrim/rtrim, concatenation
11.Funskionet Matematikore
12.Funksionet Date-time
13.View, indexe dhe triggers
14.Analizë të dhënash duke përdorur SQL
15.Vizualizimi i të dhënave

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Zgjedhja e profesionit si analist i të dhënave (data analyst) mund të jetë një hapat e mirë për shumë njerëz, pasi fusha e analizës së të dhënave është e rritur me shpejtësi dhe ofron shumë mundësi për karrierë dhe zhvillim personal.

€100000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Data Analyst
 • Business Analyst
 • Financial Analyst
 • Marketing Analyst
 • Data Scientist

Kompanitë

 • IBM
 • Cisco
 • Microsoft

  Certifikohu

Certifikate Data Analysis

  Kohëzgjatja:

9 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Analiza e të dhënave është procesi i përpunimit dhe interpretimit të të dhënave për të nxjerrë informacione dhe njohuri të reja. Përdoret për të gjetur modele, trende dhe marrëdhënie në të dhënat për të ndihmuar në marrjen e vendimeve të informuara dhe në zgjidhjen e sfidave të biznesit.

jetet dhe teknikat e përdorura përfshijnë: Analizën statistikore për të identifikuar tendencat dhe marrëdhënie të ndryshme. Vizualizimet grafike për të paraqitur të dhënat në mënyrë të kuptueshme. Analizën e të dhënave të mëdha (Big Data) për të identifikuar modelet e thella.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   45 orë
Mëso më Shumë