Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

Trajnimi në Web Design ju jep mundësinë optimale të fitimit të njohurive, duke mësuar kështu kombinimin mes elementëve të design dhe programimit. Në fund të trajnimit do të jeni të aftë të aplikoni njohuritë e marra dhe të hidhni hapat e parë drejt karrierës suaj.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Portfolio
 • Landing Page
 • Website i pështatshëm për çdo pajisje
 • Galeri fotosh
1.HTML
 • Introducing WEB TECHNOLOGIES
 • HTTP
 • Landing/Multipage Website
 • Static/ Dynamic WEB
 • Introducing to HTML
 • HTML Structure
 • HTML: Tags/Attributes
 • Text Elements: Heading and Paragraphs/ bold, italic, underline/
 • Lists: Unorder / order
 • Hyperlinks: Link between pages/Link in landing page website/Link in multipage website
 • Images/Video/Audio
 • Favicon
 • Table
 • Form: label/input/select/textarea
 • Block and inline elements
 • Attributes: id/class
 • Lab Exercises for HTML
2.CSS
 • Introducing to CSS
 • CSS: Inline/Internal/Extrenal
 • CSS Syntax: Selector/Property/Value
 • CSS Selector: Universal/ Tag/ ID/ Class/ Hierarchy/ Conditions
 • CSS Units: px/ em/ rem/ %
 • CSS Color
 • Text Property
 • Background Property
 • CSS Box: width/ height/ border/ padding & margin
 • CSS Layout
 • CSS Responsive
 • Lab Exercises for CSS
3.JavaScript
 • Strings/ Vectors
 • Introducing to JavaScript Programming Language
 • JS: Internal/Extrenal
 • Variables: const/ let/ var
 • Data types: String/ Number/ Boolean/ null/ undefined
 • Data structure: array/ object
 • Basic operators: Arithmetic/ Assignment/ Comparison/ Logical
 • Conditions: if (if-else; if-else if-else)/ switch
 • Loops: while/ do-while/ for/ for in
 • Functions
 • Objects/ JSON
 • DOM
 • Lab Exercises for JavaScript
4.jQuery
 • Introducing To jQuery
 • Selecting through jQuery
 • jQuery traversing
 • Modifying text through jQuery
 • Modifying CSS through jQuery
 • Form in jQuery
 • Events in jQuery
 • Animations, Effects
 • JSON
 • AJAX
 • Lab Exercises for jQuery
5.Bootstrap
 • Introducing To Bootstrap
 • Bootstrap Environment
 • Layout: Breakpoints/ Containers/ Grid (Row,Columns)/ Responsive
 • Content: Typography/ Images/ Tables
 • Bootstrap Components: Navbar/ Carousel/ Card/ Button/ Modal/ Dropdowns
 • Form
 • Utilities: Background/ Borders/ Text/ Spacing/ Display
 • Lab Exercises Bootstrap
6.WordPress
 • Introducing To WordPress
 • WordPress Purpose
 • Configuration On Localhost
 • Configuration On Server
 • Wordpress Settings: Author Profile/ General Settings
 • Wordpress: Plugins
 • Wordpress Themes/ Free/ Premium
 • Wordpress Widgets
 • Wordpress Posts & Pages
 • Lab Exercises for WordPress
7.Git & GitHub
 • Introducing to Git & GitHub
 • Git vs GitHub
 • Setup Git
 • GitHub profile
 • GitHub Repository
 • Upload new project in GitHub profile
 • README.md and .gitignore files
 • New project commands: init/ add/ status/ commit/ branch/ remote add/ push
 • Update project commands: checkout -b branch/ add/ status/ commit/ push/ pull/ merge
 • Git URLs
 • Download GitHub projects command: git clone

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

Web Design është e gjithë krijimtaria dhe zgjidhja krijuese e problemeve. Si një ndërtues do të keni aftësitë për të krijuar faqe të personalizuara, për të krijuar përvojën më të mirë të mundshme për përdoruesit.

€74000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • Front-end Developer
 • Dizajni i ndërfaqes së përdoruesit (UI)
 • Dizajn interaktiv
 • Arkitektura e informacionit
 • Freelancer

Kompanitë

 • IBM
 • Insight Global
 • Amazon
 • Google

  Certifikohu

Çertifikata-Web Design

  Kohëzgjatja:

8 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

Tre janë teknologjitë bazë: HTML për të ndërtuar strukturën e website, CSS për ta stilizuar dhe JavaScript për ta bërë faqen dinamike. 95% e websiteve përdorin JavaScript.

WordPress ndihmon në ndërtimin e website-ve në kohë të shkurtër, nuk është e detyrueshme të keshë njohuri paraprake mbi HTML, CSS etj. Ekzekutohet në internet, që do të thotë se nuk keni nevojë të shkarkoni ndonjë program desktop për ta përdorur atë

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë