DevOps

DevOps është një metodologji e zhvillimit software që integron ekipet e zhvillimit dhe operimeve për të përmirësuar automatizimin, shpejtësinë, stabilitetin, dhe bashkëpunimin në ciklin e jetës së një aplikacioni. Kombinon teknologji, procese, dhe kulturë të bashkëpunojë për përditësime të shpejta dhe cilësi të lartë.

DevOps është një metodologji që mund të aplikohet në shumë lloje të projekteve të zhvillimit dhe operimit të softuerit.

Cila tematika projektesh mund të zhvilloni?

 • Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD) Pipeline Setup
 • Infrastructure as Code (IaC) Implementation
 • Microservices Architecture Migration
 • Containerization and Orchestration
1.DevOps
 • Agile Methodology
 • DevOps Stages
 • Fundamentals of the internet
2.Unix dhe Linux
 • Linux
 • Serveri virtual Linux
 • Konfigurimi i Nginx
 • Basic Bash Scripting
 • Key exchange, key based authentification
 • Komandat linux
 • File system, environment variables, path variable
 • Menaxhimi i userave dhe permissions në Linux/Unix
 • Menaxhimi i paketave, website static/dinami
3.Database - DevOps
 • Relational database vc NoSQL
 • SQL
 • Securing MySQL/SQL SERVER
 • CRUD
4.Krijimi i nje insfrastrukture të plote
 • Infrastruktra
 • config management
 • Ansible
5.Source Code Management
 • Git
 • GitHub
 • Git vs GitHub
 • GitHub Repository
 • Git Commands - push, pull, merge
6.Sigurimi i nje website
 • SSL certificate
 • Konfigirimi i një website me Nginx
 • HTTP to HTTPS redirection
 • Redirect www to non-www
7.Continuous Integration - Jenkin
 • Continues Integration
 • Jenkins
 • Jenkins Plugins
8.Docker
 • Docker
 • Docker case study
 • Docker registry
 • Docker image & Containers
 • Docker Compose
9.Kubernates
 • Kubernates
 • Kubernate vc Docker
 • Arkitektura e kubernates
 • Kuberbates Hands-on

Pse duhet të ndjekësh trajnimin ?!

DevOps është një filozofi dhe një metodologji që synon të përmirësojë procesin e zhvillimit, testimit dhe operimit të softuerit. Ky koncept sjell bashkë programuesit dhe ekipet e operimeve për të punuar së bashku në të gjithë ciklin e jetës së një aplikacioni, duke minimizuar ndarjen midis zhvillimit dhe operimit të tyre.

€100000

paga mesatare vjetore

Mundësi karriere

 • DevOps Engineer
 • Site Reliability Engineer (SRE)
 • Cloud Engineer
 • DevOps Consultant

Kompanitë

 • IBM
 • Cisco
 • Microsoft
 • Deloitte

  Certifikohu

Trajnimi DevOps

  Kohëzgjatja:

10 javë

  Pjesëmarrja:

2 hërë/javë

FAQ

DevOps është një metodologji e zhvillimit softueror dhe operacioneve që synon të ndërtojë bashkëpunim të ngushtë midis ekipit të zhvillimit dhe atij të operacioneve.

Një qarkullim tipik në DevOps përfshin: Zhvillim, Testimi, Automatizimi i ndërtimeve (CI), Automatizimi i shpërndarjes (CD), Operacione dhe Menaxhim.

Trajnime të Ngjashme

Web Design

Web Design

Bëhu Frontend Developer për të krijuar atë që përdoruesi sheh në një browser. Web Design praktikohet si hapi i parë i një programuesi. Me përqafimin e teknologjisë, prezenca e klientëve online dhe blerjeve po shkon drejt rritjes. Në të njëjtën kohë rritet dhe kërkesa për një faqe dinamike, kreative. Faqet e bizneseve në Shqipëri janë në zhvillim, duke siguruar një treg të gjerë pune. Ky trajnim do t’ju mësojë çdo gjë që duhet të dini në lidhje me Web Design, duke përfshirë dizejnim, kontent dhe kodim.

  2 hërë/javë   32 orë
Mëso më Shumë
Web Development- Python

Web Development Python

Një website perfekt në dizajn dhe funksionalitet. Python është një gjuhë shumë e njohur programimi, e cila përdoret në server për ndërtimin e aplikacioneve Web dhe jo vetëm. Kjo gjuhë programimi ka fituar popullaritet për shkak të sintaksës dhe lexueshmërisë së qartë. Program mjaft praktik si për fillestarët, ashtu edhe për ata që kanë njohuri në programim. Python është open source, që do të thotë se është i lirë për t'u përdorur, madje edhe për aplikime komerciale.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë
Web Development- PHP

Web Development PHP

Zhvillo një website tërësisht funksional, duke përfunduar me sukses Frontend-in dhe Backend-in. PHP është një gjuhë skriptimi nga ana e serverit, që përdoret për të zhvilluar faqet e internetit statike dhe ato dinamike, si edhe aplikacionet në internet. PHP mund të përdoret për shumë detyra programimi jashtë kontekstit të web-it, siç janë aplikacionet grafike të pavarura. Është mjaft i përshtatshëm për web content dhe backend data output. PHP është i përshtatshem për Web Development, prandaj dhe përdoret për të zhvilluar aplikacione web me MySQL Database.

  2 hërë/javë   44 orë
Mëso më Shumë